Niniejszy regulamin sklepu internetowego ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy:

Ludwik Newline Mirosława Twaróg , ul. Fabryczna 7, 64-610, Rogoźno NIP: 766 100 68 94, REGON: 570223098,  dalej zwanym „Ludwik Newline” a Klientami.

I. [Słowniczek]

1) Artykuły Dekoracyjne – Towary o charakterze dekoracyjnym oferowane przez Sprzedawcę, których szczegółowe wskazanie oraz dane znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

2) Klient:

a. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u Sprzedawcy zakupu Towarów związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
b. Konsument.

3) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

4) Konsument –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu Towarów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Meble - Towary będące meblami oferowane przez Sprzedawcę, których szczegółowe wskazanie oraz dane znajdują się na stronie internetowej Sklepu

6) Numer NIZ - oznacza numer identyfikacyjny zamówienia nadawany przez Sprzedawcę po dokonaniu zamówienia przez Klienta i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sklep.

7) Platforma ODR -punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1).

8) Regulamin – niniejszy dokument zatytułowany „REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ludwik Newline ”, określający zasady zawierania przez Kupujących umów sprzedaży ze Sprzedawcam, w tym umów zawartych na odległość w przypadku Konsumentów oraz jednocześnie będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

9) Sklep – witryna w sieci Internet zlokalizowana pod adresem https://ludwiknewline.com/ prowadzona przez Sprzedawcę.

10) Sprzedawca - Ludwik Newline Mirosława Twaróg , ul. Fabryczna 7, NIP: 766 100 68 94 REGON: 570223098.

11) Towary - wszelkie rzeczy, w szczególności Meble oraz Artykuły Dekoracyjne, oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę w zakresie jego przedmiotu działalności.

12) Ustawa o Inspekcji Handlowej - ustawa o inspekcji handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.).

13) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

14) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)

15) Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

II. [Postanowienia ogólne]

1) Sklep stanowi własność Sprzedawcy.

2) Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronach internetowych https://ludwiknewline.com/, w tym również pobrać i zarchiwizować jego treść wydrukować go. Regulamin jest także udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

3) Regulamin skierowany jest do Klientów będącymi Konsumentami, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem Rozdziału nr IX i XII Regulaminu, oraz wszystkich tych postanowień, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

4) Klienci mogą porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną przy czym zamówienia Klienci składają zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie V w zw. z pkt IV niniejszego Regulaminu.

 III. [Ochrona danych osobowych]

1) Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w związku z prowadzoną sprzedażą oraz świadczonymi usługami drogą elektroniczną.

2) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

3) Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

4) Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca.

IV.  [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

1) Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:

a. umożliwieniu Klientom założenia „Konta użytkownika”,
b. udostępnieniu Klientom usługi „Szybkie zakupy”,
c. na stronie internetowej Sklepu.

2) Usługa „Szybkie zakupy” polega na umożliwieniu Klientom złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez konieczności zakładania „Konta użytkownika”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3) Usługa „Konto użytkownika” polega na umożliwieniu Klientom złożenie zamówienia po zalogowaniu się. Założenie konta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego:

a. imię i nazwisko,
b. adres,
c. adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny)
d. adres poczty elektronicznej,
e. datę urodzenia.

4) Usługa „Konto użytkownika” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5) Sprzedawca informuje Klientów, iż do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam. Poleca się Klientom zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego ich urządzenia użytkownika przed wskazanymi zagrożeniami.

6) Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

7) Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

8) Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać Sprzedawcy pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

V. [Procedura zawarcia umowy sprzedaży]

1) Sklep przyjmuje zamówienia (oferty zawarcia umowy sprzedaży) Klientów przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę

2) Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Realizuj zamówienie".

3) Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sklep potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta zostaje zawarta umowa między Klientem, a Sprzedawcą. Wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

4) Zamówienia po ich przyjęciu przez Sklep pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

5) Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.

6) Po zawarciu umowy zgodnie z pkt. 3 Klient niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie dokonania zakupu, które zawierać będzie niepowtarzalny Numer NIZ nadany zamówieniu oraz termin wykonania umowy w tym przybliżony termin dostawy Towarów objętych zamówieniem. Wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

7) Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

8) W toku realizacji Zamówienia, Klient dokona starań celem dostarczania Sprzedawcy wszelkich informacji, danych lub dokumentów niezbędnych skutecznego wykonania umowy, które zgodne będą ze stanem faktycznym.

VI. [Ceny i sposób płatności]

1) Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2) Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu wskazywane są Klientowi w procesie składania zamówienia.

3) Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy.

4) Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

5) Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

6) Płatność za zamówiony towar może być dokonana poprzez:

a. zapłatę w gotówce w momencie odbioru towaru,
b. przelew na rachunek bankowy,
c. zapłatę w formie bezgotówkowej kartą płatniczą,
d. zapłatę gotówką w przypadku odbioru Towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z placówki stacjonarnej Sprzedawcy,
e. gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy Towaru za jego pośrednictwem,
f. w inny sposób indywidualnie uzgodniony przez Sprzedawcę z Klientem (w tym np. sprzedaż na raty)

7) Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT.

8) Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Sprzedawcy. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Sprzedawcy na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

VII. [Dostawa]

1) Sprzedawca dostarczy Towar do miejsca określonego w zamówieniu, położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a poza jej granicami po uprzednim indywidulanym pisemnym, pod rygorem nieważności, uzgodnieniu przez Sprzedawcę i Klienta.

2) Klient zamawiający Artykuł Dekoracyjny może wskazać przewoźnika albo jedną z galerii Sprzedającego, w których je odbierze. Swój wybór zaznacza na formularzu zamówień na Stronie Internetowej.

3) Transport Mebli realizowany jest wyłącznie transportem wskazanym przez Sprzedającego, w tym również transportem firmowym Sprzedającego.

4) Transport Mebli przy zamówieniu o wartości równej lub wyższej niż 20.000,00 złotych jest bezpłatny.

5) Transport Mebli przy zamówieniu o wartości poniżej 20.000,00 złotych podlega dodatkowej opłacie w wysokości 350zł

6) Transport Mebli obejmuje wyłączenie jego przewóz do miejsca dostarczenia określonego w zamówieniu z wyłączeniem usługi wniesienia mebli do pomieszczeń wskazanych przez Klienta znajdujących się na wyższych lub niższych kondygnacjach niż miejsce zakończenia transportu.

7) Data i przybliżona pora lub godzina dostawy Towarów zostaną podane Klientowi przez Sprzedającego z maksymalnie 2 dniowym wyprzedzeniem. Pora i godzina dostawy ma charakter orientacyjny.

8) O ile nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wskazania przez Klienta w zamówieniu nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących warunków w miejscu dostawy, wskazanym w zamówieniu, uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wniesienie Towarów do wskazanego przez Klienta pomieszczenia lub też zwiększających ryzyko ich uszkodzenia w czasie wnoszenia Sprzedawca nie jest zobowiązany do ich wniesienia do wskazanych przez Klienta pomieszczeń. We wskazanej sytuacji ewentualny montaż Mebli nastąpi po ich samodzielnym wniesieniu przez Klienta, w terminie uzgodnionym przez Sprzedawcę i Klienta.

9) Klient ma obowiązek zapewnić:

a. warunki umożliwiające rozładunek i wniesienie Towarów do wskazanego w potwierdzonym do przyjęcia zamówieniu miejsca (budynku, lokalu, pomieszczenia). W przypadku podania przez Klienta błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących warunków istniejących w miejscu dostawy, uniemożliwiających lub utrudniających dokonanie dostawy i wniesienie Towarów (np. ograniczania tonażu, ograniczenia w ruchu pojazdów, parametry wind, schodów, drzwi itp.) Klient, zobowiązany jest zapewnić na własny koszt i ryzyko transport Towarów od najbliższego miejsca do którego może dojechać pojazd transportu firmowego Sprzedawcy do wskazanego w potwierdzonym do przyjęcia zamówieniu miejscu (lokalu, budynku, pomieszczenia). W przypadku niemożności zapewnienia przez Klienta ww. świadczeń, ponosi on koszty magazynowania Towarów przez Sprzedawcę w wysokości 1 (słownie jeden) % wartości Towaru, za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania i koszty ponownego transportu Towaru z magazynu Sprzedawcy znajdującego się w jego siedzibie, który wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote) za kilometr.
b. odbiór sprzedanych Towarów w miejscu, sposób i czasie wskazanym w zamówieniu. Zmiana miejsca odbioru, w stosunku do wskazanego w potwierdzonym do przyjęcia Zamówieniu przez Klienta, wymaga wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy nowe miejsce dostawy oddalone jest od poprzedniego o więcej niż 10 (słownie dziesięć) kilometrów koszt transportu pomiędzy tymi miejscami, w wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote) za kilometr pokrywa Klient.
c. swobodny dostęp Ludwik Newline do miejsca wskazanego w Zamówieniu celem świadczenia uzgodnionych Usług, w sposób i w okresie czasu według wskazania Ludwik Newline,
d. współdziałanie w każdy inny sposób ze Sprzedawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy.

11) Potwierdzenie odbioru Towaru następuje poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Klienta i Sprzedawcę. Protokół zawiera między innymi następujące informacje:

a. czas i miejsce odbioru Towaru,
b. oznaczenie osób podpisujących protokół,
c. oświadczenie Klienta w zakresie ilości, jakości i innych zastrzeżeń co do wykonania umowy, w tym informacja o ewentualnym opóźnieniu lub zwłoce w jej wykonaniu,
d. oświadczenie Klienta o przekazaniu dokumentów gwarancyjnych i instrukcji, oraz o pouczeniu w przedmiotowym zakresie,
e. ewentualne zobowiązania Sprzedawcy w związku z jakością lub terminem wykonania Umowy.

Protokół podpisywany jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

12) W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Klienta lub umocowanej przez niego osoby celem dokonania odbioru Towaru i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego lub w przypadku odmowy podpisania tego protokołu, Sprzedawca może przechować Towar, za zwrotem przez Klienta kosztów jego magazynowania w wysokości 1 (słownie jeden) % wartości Towaru, za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania. Koszty ponownego transportu Towaru z magazynu Sprzedawcy znajdującego się w jego siedzibie, wynoszące 3,00 PLN (słownie: trzy) złote za kilometr ponosi Klient.

13) W przypadku naruszenia przez Klienta zobowiązań, o których mowa w pkt 10) powyżej Sprzedawca może według swojego wyboru, w szczególności:

a. wykonać obowiązki Klienta na jego koszt i ryzyko, po uprzednim wezwaniu go do wykonywania Umowy w zakresie obowiązków, którym Klient uchybia;
b. odmówić wykonywania umowy do czasu, gdy jej realizacja będzie możliwa; w takim przypadku, Klienta obciążać będą koszty magazynowania Towarów w siedzibie Sprzedawcy w wysokości 1 (słownie jeden) % wartości Towaru za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania;

VIII. [Uprawnienia wynikające z rękojmi]

1) Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez ukrytych wad fizycznych 

i prawnych (rękojmia). W przypadku nieujawnionej wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.) i innych obowiązujących przepisach prawa.

2) Produkty oferowane przez Sprzedającego w ramach tzw. „Outletu” mogą posiadać widoczne 

wady, braki i ślady użytkowania. Klient może zapoznać się ze stanem oferowanych towarów przed zamówieniem i odbiorem towaru. Wady, braki lub ślady użytkowania towarów pochodzących z Outletu są jawne i wiadome Klientom, którzy akceptują je odbierając zamówiony towar.

3) Reklamacje składa się na adres Sprzedającego drogą za pomocą:

1. poczty elektronicznej,

2. telefonicznie,

3. lub drogą pisemną

4) Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedanym Towarem, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy 

w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

6) Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane towary jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

7)Meble wykonane z drewna - za wadę mebla nie zostaną uznane:

1. Różnice w odcieniu i rysunku drewnianych elementów mebla, występowanie sęków 

2. Różnice kolorystyczne poszczególnych mebli względem siebie.

3.   Widoczne zarysowania lub ubytki spowodowane śladami użytkowania ( cecha mebli outletowych) 

4.   Zapach mebla.

5.   Usłojenie mebla jak też ilość i wielkość sęków.  Każdy mebel jest unikatowy – nie ma dwóch identycznych – spowodowane jest to naturalnie występującymi cechami drewna. 

6.   Zmiany zachodzące w meblach będące efektem naturalnych procesów w trakcie użytkowania (np. naturalne zmiany barwy drewna lub połysku w trakcie eksploatacji, naturalne mikropęknięcia drewna, minimalne pęknięcia i spęcznienia),

7.   Widoczne promienie rdzeniowe drewna (tzw. błyszcz) jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,

8.   Wielkość oraz intensywność nanoszonych sztucznie elementów postarzeń mebli w tym pęknięć drewna, zaprawiana sęków itp.

8) Meble tapicerowane skórą -  za wadę mebla nie zostaną uznane: 

1.   Różnice w fakturze i odcieniu skóry. Faktura skóry jako materiału naturalnego jest zróżnicowana, niepowtarzalna i jej drobne różnice nie są wadą wyrobu,

2.   Fałdy w materiale obiciowym jako cecha pożądana i zamierzona,

3.   Różnice kolorystyczne poszczególnych mebli względem siebie

4.   Zapach skóry jako cecha występująca we wszystkich obiciach wykonanych ze skóry naturalnej,

5.   Zmiany twardości, w miejscach intensywnie użytkowanych, tj. na siedziskach, oparciach, podłokietnikach itp.,

6.   Widoczne zarysowania lub ubytki spowodowane śladami użytkowania ( cecha mebli outletowych)

IX. [Prawo odstąpienia od umowy]

1) Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w poniższych ustępach.

2) Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru przez Sprzedającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a do zachowania terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3) Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu przesłanym przez Sprzedającego, lub jakiejkolwiek w innej formie zgodnej z obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4) Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5) W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7) Konsument odsyła zwracane Rzeczy, na własny koszt.

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę., Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów.

10) Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta a w szczególności:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

X. [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

1) Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2) Klient będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej. Mediacja ma charakter dobrowolny, a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

3) Klient będący konsumentem ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej.

4) Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5) Klient będący konsumentem może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

XI. [Postanowienia końcowe]

1) Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będącymi konsumentami wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na Klientów będącymi Konsumentami korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta - konsumenta niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne.

2) Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury dokonywania zamówienia, a także przesyłana Klientowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.

3) Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie Sklepu

4) Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Sklepu

5)  Po ukazaniu się na stronie Sklepu informacji o zmianie Regulaminu, Klient korzystający z usługi „ Konto użytkownika” zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do na konto po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Klienta.

6) O treści zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte.

XII. [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.