OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów lub świadczenia usług zawieranych pomiędzy:

LUDWIK NEWLINE

A

Klientem, przy czym część zapisów OWH jest wyłączona w stosunku do klienta konsumenta, stosownie do postanowień art. 14.6.

1. Interpretacja

1.1. O ile co innego nie wynika z kontekstu, terminy wyróżnione wielkimi literami w tekście OWH mają następujące znaczenie:
1.1.1. LUDWIK NEWLINE - LUDWIK NEWLINE MIROSŁAWA TWARÓG

ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno
NIP: 766 100 68 94 REGON: 570223098 office@ludwiknewline.com.pl
1.1.2. „Klient” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarówno przedsiębiorca jak i konsument, która zawarła umowę z LUDWIK NEWLINE;
1.1.3. „OWH” - niniejsze ogólne warunki handlowe, na jakich LUDWIK NEWLINE zawiera umowę, które dołączane są do umowy lub dostępne są na stronie internetowej LUDWIK NEWLINE
1.1.4. „Umowa” - umowa zawarta pomiędzy LUDWIKNEWLINE a klientem, dotycząca sprzedaży towarów lub świadczenia usług w związku z wykonywaniem mebli, w postaci zamówienia potwierdzonego przez LUDWIK NEWLINE;

1.1.5. „Zamówienie” - złożona LUDWIK NEWLINE przez klienta oferta zawarcia umowy poprzez wypełnienie formularza zamówienia ze wskazaniem w szczególności danych klienta, ilości i rodzaju sprzedawanych towarów, ilości i rodzaju świadczonych usług, miejsca i terminu sprzedaży towarów lub świadczenia usług oraz ceny;

1.1.6. „Towar” - towary sprzedawane przez LUDWIK NEWLINE klientowi w ramach umowy i w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej LUDWIK NEWLINE, w tym w szczególności meble oraz akcesoria eksponowane w punktach handlowych LUDWIK NEWLINE lub w materiałach reklamowych i informacyjnych LUDWIK NEWLINE, na stronie internetowej LUDWIK NEWLINE, których sprzedaż została uzgodniona pomiędzy LUDWIK NEWLINE oraz klientem w umowie;

1.1.7. „Usługa” - usługa świadczona przez LUDWIK NEWLINE klientowi w ramach umowy i w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej LUDWIK NEWLINE, w tym w szczególności transport towaru, składanie i montaż towaru, prace bezpośrednio związane ze składaniem i montażem towaru, których świad-czenie zostało uzgodnione pomiędzy LUDWIK NEWLINE oraz klientem w umowie z wyłączeniem prac wskazanych w art. 4.3 Oraz prac podobnych do tych prac;

1.1.8. „Cena” - łącznie należna LUDWIK NEWLINE cena za sprzedawane klientowi towary oraz należne LUDWIK NEWLINE wynagrodzenie za świadczone klientowi usługi;

1.1.9. „Meble” - meble oferowane przez LUDWIK NEWLINE.

2. Zawarcie umowy

2.1. Wszelkie informacje dotyczące towarów lub usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie internetowej LUDWIK NEWLINE, kierowane przez LUDWIK NEWLINE do potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań. Po zapoznaniu się z treścią propozycji LUDWIK NEWLINE, potencjalny klient składa LUDWIK NEWLINE ofertę zakupu w formie zamówienia.

2.2. LUDWIK NEWLINE nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację danych dokonaną samodziel-nie przez potencjalnego klienta, w tym w szczególności danych technicznych, zawartych w katalogach, folderach, broszurach, w innych materiałach informacyjnych lub reklamowych, a także w informacjach zawartych na stronie internetowej LUDWIK NEWLINE. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą odpowiednio propozycji, porad i wskazań LUDWIK NEWLINE.


2.3. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez LUDWIK NEWLINE zgodnie z postanowieniami art. 3.4.

3. Składanie zamówień

3.1. Zamówienia będą składane LUDWIK NEWLINE przez klienta za pośrednictwem formularza zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.2. Zamówienie określa w szczególności:
3.2.1. Ilość i rodzaj sprzedawanych towarów

3.2.2. Ilość i rodzaj świadczonych usług
3.2.3. Cenę
3.2.4. Termin wykonania umowy

3.3. W toku składania zamówienia, klient zobowiązuje się do dostarczania LUDWIK NEWLINE wszelkich in-formacji, danych lub dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, na każde wezwanie LUDWIK NEWLINE i w terminie wskazanym przez LUDWIK NEWLINE. LUDWIK NEWLINE nie odpowiada w żadnej sytuacji za prawdziwość, zgodność z rzeczywistością lub kompletność dostarczonych przez klienta informacji lub dokumentów, a także za fakt niedostarczenia powyżej wymienionych w ogóle lub ich niedostarczenia w formie lub w sposób przez LUDWIK NEWLINE wskazany ani za skutki powyższego dla wykonania umowy ryzyko w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym każdorazowo obciąża klienta, w tym w szczególności ryzyko podwyższenia ceny w związku z dodatkowymi towarami lub dodatkowymi usługami, których sprzedaż lub świadczenie może okazać się konieczne z tego powodu.


3.4. Zamówienie klienta musi zostać potwierdzone przez LUDWIK NEWLINE w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez LUDWIK NEWLINE. W chwili zawarcia umowy zamówienie staje się jej integralną częścią.


3.5. Niezależnie od faktu zawarcia lub nie umowy, strony mogą uzgodnić, że LUDWIK NEWLINE należne będzie dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie obmiaru miejsc, w których zlokalizowane będą meble lub wykonanie projektu mebli, w uzgodnionej wysokości. LUDWIK NEWLINE może uzależnić wykonanie obmiaru miejsc, w których zlokalizowane będą meble lub projektu mebli od uprzedniej zapłaty całości lub części wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, uznaje się, że strony zawarły odrębną umowę w przedmiocie wykonania obmiaru miejsca, w którym zlokalizowane będą meble, lub wykonanie projektu mebli. Do takiej umowy stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące umowy zawarte w OWH.


3.6. W przypadku nieokreślenia przez strony w umowie wszystkich informacji i danych o towarze lub usługach, w tym w szczególności informacji i danych o charakterze technicznym, dla klienta są wiążące standardowe informacje i dane o tym towarze lub usługach określone w materiałach reklamowych lub informacyjnych LUDWIK NEWLINE lub jego dostawców albo podwykonawców.

4. Realizacja umowy

4.1. O ile nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy LUDWIK NEWLINE a klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, realizacja umowy obejmuje poza sprzedażą towarów następujące usługi, z za-strzeżeniem art. 4.2 I 4.3:

4.1.1. Transport sprzedanych towarów do miejsca wskazanego przez klienta, ich rozładunek i wniesienie do wskazanych przez klienta pomieszczeń.; Koszty transportu każdorazowo są uzgadniane z klientem w zamówieniu i zależą od wartości towaru, będącego przedmiotem umowy;

4.1.2. Składanie i montaż mebli wraz z przynależnymi akcesoriami we wskazanym przez klienta miejscu

4.2. O ile nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy LUDWIK NEWLINE a klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wskazania przez klienta w zamówieniu nieprawdziwych lub nie-pełnych danych dotyczących warunków w miejscu dostawy, wskazanym w zamówieniu, uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wniesienie towarów w szczególności mebli do wskazanego przez klienta pomieszczenia lub też zwiększających ryzyko ich uszkodzenia w czasie wnoszenia LUDWIK NEWLINE nie jest zobowiązany do ich wniesienia do wskazanych przez klienta pomieszczeń, z zastrzeżeniem art. 4.4.1. W takiej sytuacji montaż mebli nastąpi po ich samodzielnym wniesieniu przez klienta, na jego koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym przez LUDWIK NEWLINE i klienta.


4.3. Przedmiotem umowy nie są w szczególności następujące prace:

4.3.1. Elektryczne, hydrauliczne instalacyjne lub budowlane;

4.3.2. Murarskie, tynkarskie, malarskie, glazurnicze, w tym wykonywanie otworów, nawierceń itp. W powierzchniach wewnątrz budynku, przytwierdzanie towarów do powierzchni ścian, podłóg, sufitów itp.;

4.3.3. Prace wymagające korzystania z wielokrążka, dźwigu lub innych specjalistycznych narzędzi (w szczególności w związku z transportem i rozładunkiem towarów);

4.3.4. Rąbanie, ciosanie, wyrównywanie ścian, podłóg lub sufitów;

4.3.5. Czyszczenie i sprzątanie;

4.3.6. Zabezpieczanie podłóg oraz ścian.

4.4. O ile nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy LUDWIK NEWLINE a klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, klient ma obowiązek zapewnić:

4.4.1. Warunki umożliwiające rozładunek i wniesienie towarów do wskazanych w zamówieniu lub w trybie ar 4.4 Miejsc;
4.4.2. W przypadku podania przez klienta błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących warunków istniejących w miejscu dostawy towaru, uniemożliwiających lub utrudniających dokonanie dostawy i wniesienie towarów (np. Ograniczania tonażu, ograniczenia w ruchu pojazdów, parametry wind, schodów, drzwi itp.) Klient, zobowiązany jest zapewnić na własny koszt i ryzyko transport towarów od najbliższego miejsca do którego może dojechać pojazd LUDWIK NEWLINE do miejsca, w którym możliwe jest wykonanie świadczenia zgodnie z umową. W przypadku niemożności zapewnienia przez klienta ww. Świadczeń, ponosi on koszty magazynowania towarów przez LUDWIK NEWLINE w wysokości 1 (słownie jeden)% wartości towaru, za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania i koszty ponownego transportu towaru z magazynu LUDWIK NEWLINE znajdującego się w Rogoźnie wielkopolskim, wynoszące 3, 00 pln (słownie: trzy złote) za kilometr;
4.4.3. Odbiór sprzedanych towarów we wskazanym w zamówieniu miejscu w sposób i w czasie wskazanym przez LUDWIK NEWLINE. Zmiana miejsca odbioru towarów wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i możliwa jest jedynie po określeniu, w zamówieniu, warunków istniejących w nowym miejscu dostawy, zmiana miejsca odbioru towarów może być dokonana najpóźniej na 7 (słownie siedem) dni roboczych przed wskazaną datą odbioru towarów w przypadku, gdy nowe miejsce dostawy oddalone jest od poprzedniego o więcej niż 10 (słownie dziesięć) kilometrów koszt transportu pomiędzy tymi miejscami, w wysokości 3,00 pln (słownie: trzy złote) za kilometr pokrywa klient;
4.4.4. Składowanie sprzedanych towarów w miejscu wskazanym w zamówieniu, w tym w szczególności należytego zamknięcia i zabezpieczenia towarów w tym okresie składowania;
4.4.5. Swobodny dostęp LUDWIK NEWLINE do miejsca wskazanego w zamówieniu celem świadczenia uzgodnionych usług, w sposób i w okresie czasu według wskazania LUDWIK NEWLINE; 
4.4.6. Współdziałanie z LUDWIK NEWLINE w każdy inny sposób w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy

4.5. W przypadku naruszenia przez klienta zobowiązań, o których mowa w art. 4.4 Powyżej, LUDWIK NEWLINE może według swojego wyboru w szczególności:

4.5.1. Wykonać obowiązki klienta na jego koszt i ryzyko,po uprzednim wezwaniu go do wykonywania umowy w zakresie obowiązków, którym klient uchybia;

4.5.2. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z pierwotnym zamówieniem niezależnie od uchybień klienta w zakresie jego obowiązków i konsekwencji tych uchybień dla wykonania umowy;

4.5.3. Odmówić wykonywania umowy do czasu, gdy realizacja umowy będzie możliwa; w takim przypadku, klient zobowiązany jest pokryć koszty magazynowania towarów w LUDWIK NEWLINE w wysokości 1 (słownie: jeden)% wartości towaru za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania;

4.5.4. Rozwiązać umowę w trybie, o którym mowa w art. 13.2.1.

4.6. W toku realizacji umowy, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia art. 3.3.

5. Terminy oraz odbiór towarów i usług

5.1. Termin realizacji umowy jest każdorazowo określany indywidualnie i podany w treści umowy jeśli przedmiot umowy obejmuje również transport każdorazowo data i przybliżona pora lub godzina dostawy zostaną podane klientowi przez LUDWIK NEWLINE maksymalnie 2 dniowym wyprzedzeniem. Pora i godzina dostawy ma charakter jedynie orientacyjny.

5.2. Jeżeli termin realizacji umowy nie jest sformułowany w postaci wskazania konkretnej daty ale w postaci okresu czasu, oznacza to, że jest to zakładany termin realizacji umowy. Jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana w zakładanym terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie to oznaczało opóźnienia lub zwłoki ze strony LUDWIK NEWLINE.

5.3. O ile nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy LUDWIK NEWLINE a klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według wyboru LUDWIK NEWLINE realizacja umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 (słownie: pięć) tygodni od daty otrzymania przez LUDWIK NEWLINE pełnej kwoty zaliczki w umówionej wysokości, z zastrzeżeniem art. 5.1.


5.4.  Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy za obustronnym porozumieniem. Jeżeli przesunięcie terminu wykonania umowy wynika z inicjatywy klienta, klient zobowiązany jest pokryć koszty magazynowania towarów w LUDWIK NEWLINE w wysokości 1 (słownie jeden)% wartości towaru, za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania ponad okres wskazany w pierwotnym brzmieniu umowy.

5.5.  Opóźnienie LUDWIK NEWLINE w dostarczeniu klientowi towarów lub świadczeniu klientowi usług nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych lub prawa odstąpienia od umowy.

5.6.  LUDWIK NEWLINE nie odpowiada za opóźnienie w realizacji umowy spowodowane:

5.6.1. Okolicznościami niezależnymi od LUDWIK NEWLINE, w szczególności w wypadku: strajku, nadzwyczajnych środków podjętych przez władze ustawodawcze, wykonawcze, samorządowe, trudności transportowych, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień, pożaru lub wypadków w LUDWIK NEWLINE lub u poddostawców czy producentów oraz innej siły wyższej;
5.6.2. Opóźnieniem lub zwłoką klienta w wykonaniu jego obowiązków umownych w sposób lub w czasie wskazanych przez LUDWIK NEWLINE. W wypadkach, o których mowa w niniejszym artykule termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o czas nie krótszy niż czas trwania przeszkody określonej w art. 5.6.1. Oraz 5.6.2., Jednak każdorazowo zależny od możliwości LUDWIK NEWLINE. LUDWIK NEWLINE poinformuje klienta o nowym terminie wykonania umowy. Postanowienia art. 5.4. Znajdują odpowiednie zastosowanie.

5.7. LUDWIK NEWLINE wykona usługę transportu towaru do miejsca wskazanego przez klienta w zamówieniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności warunków transportu, w tym ceny.

5.8. Odbiór wykonania umowy następuje w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez klienta i LUDWIK NEWLINE. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera w szczególności następujące informacje: czas i miejsce odbioru wykonania umowy, oznaczenie osób podpisujących protokół, oświadczenie klienta w zakresie ilości, jakości i innych zastrzeżeń co do wykona-nia umowy, w tym informacja o ewentualnym opóźnieniu lub zwłoce w jej wykonaniu, oświadczenie klienta o przekazaniu dokumentów gwarancyjnych i instrukcji, oraz o pouczeniu w przedmiotowym zakresie, a także ewentualne zobowiązania LUDWIK NEWLINE w związku z jakością lub terminem wykonania umowy protokół podpisywany jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

5.9. Domniemywa się, iż osoba podpisująca protokół zdawczo-odbiorczy w imieniu klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela podpisującego protokół zdawczo - odbiorczy zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.

5.10. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa klienta lub umocowanej przez niego osoby celem podpisania protokołu, o którym mowa w art. 5.8. Lub w przypadku odmowy podpisania tego protokołu, LUDWIK NEWLINE może według własnego uznania pozostawić sprzedany towar w miejscu wskazanym w zamówieniu i podpisać jednostronnie protokół zdawczo - odbiorczy z zaznaczeniem okoliczności braku udziału klienta w tej czynności lub przechować towar za zwrotem przez klienta kosztów jego magazynowania w wysokości 1 (słownie jeden)% wartości towaru, za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania; koszty ponownego transportu towaru z magazynu LUDWIK NEWLINE znaj-dującego się w Rogoźnie wielkopolskim, wynoszące 3,00 pln (słownie: trzy złote) za kilometr ponosi w takiej sytuacji klient. Jednostronne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest równoznaczne z jego podpisaniem przez obie strony umowy i uprawnia LUDWIK NEWLINE do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z umowy.

5.11. Jeżeli w związku z czasem wykonania usług świadczonych na rzecz klienta we wskazanych w zamówieniu miejscach, towary sprzedane na rzecz klienta będą składowane w tym miejscu, na żądanie LUDWIK NEWLINE klient ma obowiązek przystąpić do podpisania protokołu przyjęcia towarów. Postanowienia art 5.8. - 5.10. znajdują odpowiednie zastosowanie.

6. Interpretacja

6.1. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu jego wydania przez LUDWIK NEWLINE zastrzeżeniem art. 4.4.1 Umowy

6.2. Z zastrzeżeniem zdania następującego, momentem wydania towaru przez LUDWIK NEWLINE jest chwila podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stosownie do art. 5.8. Albo 5.10. W przypadku wykonywania przez LUDWIK NEWLINE, usługi składania i montażu mebli przez dłuższy niż jeden dzień roboczy okres do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i jednoczesnego składowania u klienta sprzedanych towarów, momentem wydania towaru jest moment rozpoczęcia składowania towaru u klienta stosownie do treści art. 4.4.2 I 4.4.3.

6.3. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z wykonywaniem umowy w tym w szczególności projektów architektonicznych, modeli, wizualizacji, wzornictwa i innych, pozostają w całości własnością LUDWIK NEWLINE.

7. Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawcze

7.1. LUDWIK NEWLINE nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych ze sprzedanymi towarami lub ze świadczonymi usługami. Ewentualna odpowiedzialność LUDWIK NEWLINE ograniczona jest do wysokości ceny w danej umowie. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom art. 4491 Do art. 44911 Kodeksu cywilnego.

7.2. Towar winien być używany i konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami eksploatacji oraz wskazówkami LUDWIK NEWLINE lub producenta towaru. W razie wątpliwości LUDWIK NEWLINE udziela informacji o sposobie używania towarów.

8. Zawiadomienie o wadach

8.1. W momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania umowy klient zobowiązany jest sprawdzić sprzedany towar i wykonane usługi. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego bez za-strzeżeń oznacza należyte wykonane umowy przez LUDWIK NEWLINE. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń klienta, reklamacje co do ilości sprzedanego towaru lub świadczonych usług nie będą uwzględniane.

8.2. Klient jest obowiązany do zbadania jakościowego sprzedanego towaru i świadczonych usług w chwili podpisywania protokołu zdawczo - odbiorczego, w tym do sprawdzenia czy sprzedany towar lub świadczone usługi posiadają wszelkie cechy zgodne z zamówieniem, czy są kompletne, czy posiadają wszelkie części składowe oraz dokumentację.

8.3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad jakościowych sprzedanego towaru lub świadczonych usług winny być przekazywane LUDWIK NEWLINE w formie pisemnej pod rygorem nieważności w chwili podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, a w wypadku gdy sprawdzenie sprzedanego towaru lub świadczonych usług pod względem jakościowym w chwili podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego nie było możliwe - najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia jego podpisania.

8.4. Po upływie terminu wskazanego w art. 8.3 Powyżej, klient zrzeka się w stosunku do LUDWIK NEWLINE jakichkolwiek roszczeń związanych z sprzedanym towarem lub świadczonymi usługami z zastrzeżeniem art. 9 Poniżej i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność względem konsumentów

9.1. Klientowi przysługują roszczenia z tytułu ewentualnie udzielonej przez LUDWIK NEWLINE lub producenta towaru gwarancji jakości, wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie z poniższymi postanowieniami OWH i trwa przez okres 24 miesięcy.

9.2. Okres gwarancji LUDWIK NEWLINE, o której mowa w 9.1, Biegnie od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stosownie do treści art. 5.8. Lub 5.10.

9.3. Gwarancja LUDWIK NEWLINE, o której mowa w art. 9.1., Wygasa automatycznie:
9.3.1. Po upływie okresu gwarancji;
9.3.2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez klienta lub podmiot inny niż LUDWIK NEWLINE lub pisemnie upo-ważniony przez LUDWIK NEWLINE;
9.3.3. W przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie wskazanym w art. 9.4.1,W zakresie jakiejkolwiek ujawnionej wady;
9.3.4. W przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami LUDWIK NEWLINE i producenta towaru;
9.3.5. W przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami LUDWIK NEWLINE lub producenta towaru;
9.3.6. Gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek szkodliwego promieniowania, urazu mechanicznego, awarii instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej lub innej podobnej;
9.3.7. Gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek tzw. Zwykłego zużycia towaru, w tym w szczególności naturalnego blaknięcia lub starzenia się towaru;
9.3.8. Gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek okoliczności, których LUDWIK NEWLINE nie znał lub nie mógł znać w chwili wykonywania umowy, w tym w szczególności na skutek istotnych zmian wilgotności powietrza w miejscu, w którym znajdują się towary;
9.3.9. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn, za które LUDWIK NEWLINE nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności sytuacji, gdy LUDWIK NEWLINE nabył części towaru stanowiące przedmiot gwarancji od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności
9.3.10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
9.3.11. LUDWIK NEWLINE udziela ochrony gwarancyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

9.4. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji LUDWIK NEWLINE, o której mowa w art. 9.1., Realizowana będzie według następujących zasad:
9.4.1 W przypadku ujawnienia wady towarów objętych gwarancją, klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w formie zgodnej z postanowieniami art. 9.5.,W terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady towaru.
9.4.2. Wady towaru ujawnione i zgłoszone LUDWIK NEWLINE w okresie gwarancji i zgodnie z warunkami gwarancji, będą usuwane lub naprawiane bezpłatnie przez LUDWIK NEWLINE w najszybszym możliwym terminie.
9.4.3. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, LUDWIK NEWLINE stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności wstąpiły przyczyny wskazane w art. 9.3, LUDWIK NEWLINE poinformuje o tym klienta, zwracając klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez LUDWIK NEWLINE kosztów, zgodnie z art. 9.4.4
9.4.4. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną (m.In.W przypadku, gdy wskazana przez klienta usterka nie występuje lub nie stwierdzono występowania wady) klient zobowiązany jest do zapłaty LUDWIK NEWLINE kosztów związanych z diagnostyką i ekspertyzą w zakresie wad towaru lub jego części oraz ewentualne dostarczenie towaru klientowi.
9.4.5. LUDWIK NEWLINE nie ma obowiązku dostarczenia klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej i usunięcia wad towaru.

9.5. Procedura reklamacyjna dla realizacji uprawnień z tytułu gwarancji LUDWIK NEWLINE, o której mowa w art. 9.1., Jest następująca:
9.5.1. Zgłoszenie wady towaru i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez LUDWIK NEWLINE oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru i jej reklamacji.
9.5.2. Reklamacja powinna być zgłoszona LUDWIK NEWLINE w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zawierać: dokładny opis wady towaru wraz z opisem sytuacji, w której wada występuje, dołączony oryginał dokumentu potwierdzającego odbiór towaru przez klienta, dołączony oryginał dokumentu potwierdzającego sprzedaż towaru.

9.5.3. W przypadku niedopełnienia przez klienta któregokolwiek z obowiązków wskazanych w art. 9.5.1 - 9.5.2. Określających warunki skutecznego zgłoszenia wady towaru, LUDWIK NEWLINE zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji z uwagi na nieskuteczne zgłoszenie wady.
9.5.4. Po dokonaniu skutecznego zgłoszenia wady towaru LUDWIK NEWLINE przystąpi do usuwania wady po uznaniu reklamacji za zasadną.
9.5.5. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej LUDWIK NEWLINE wyda klientowi otrzymany od niego towar
9.5.6. LUDWIK NEWLINE wyłącza obowiązek pisemnego powiadomienia klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

10. Podwykonawca

10.1. LUDWIK NEWLINE zastrzega sobie uprawnienie do wykonywania umowy w całości lub w części za pośrednictwem podwykonawców bez konieczności uzyskiwania zgody klienta.
10.2. W przypadku wykonywania usługi transportu towaru przez przewoźnika będącego podwykonawcą LUDWIK NEWLINE, klient ma obowiązek dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzedawanego towaru i dokonania ewentualnych zastrzeżeń na właściwych dokumentach przewozowych, pod rygorem wskazanym w art. 8 powyżej.

11. Cena i warunki płatności

11.1. Cena zostanie określona przez strony w umowie.

11.2. W przypadku określenia ceny w umowie w formie kosztorysowej, LUDWIK NEWLINE zastrzega sobie prawo do żądania podwyższenia ceny na zasadach ogólnych.

11.3. O ile nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy LUDWIK NEWLINE a klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, płatność realizowana będzie przez klienta na następujących zasadach:
11.3.1. W dniu podpisania umowy - zaliczka w wysokości nie więcej niż 60 (słownie: sześćdziesiąt)% ustalonej ceny płatna:
11.3.1.1. Przelewem na rachunek bankowy wskazany przez LUDWIK NEWLINE lub
11.3.1.2. Gotówką lub
11.3.1.3. Kartą płatniczą lub kredytową, jeżeli w punkcie sprzedaży LUDWIK NEWLINE dostępny jest terminal kart płatniczych;
11.3.2. Najpóźniej 2 (słownie: dwa) dni przed planowanym terminem wykonania umowy pozostałą część ustalonej ceny płatną przelewem na rachunek bankowy wskazany przez LUDWIK NEWLINE lub
11.3.3. Gotówką u kierowcy, podczas odbioru towaru. LUDWIK NEWLINE upoważnia kierowcę do odbioru gotówki i wystawienia pokwitowania przyjęcia zapłaty tytułem ceny.

11.4. Dokonanie przez klienta zapłaty w wysokości i w terminach, o których mowa w art. 11.3., Jest warunkiem wykonania umowy LUDWIK NEWLINE nie znajduje się w opóźnieniu lub w zwłoce w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku opóźnienia lub zwłoki klienta w wykonaniu płatności zgodnie z art. 11.3. W wypadkach, o których mowa w niniejszym artykule termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o czas nie krótszy niż czas trwania opóźnienia albo zwłoki klienta, jednak każdorazowo zależny od możliwości LUDWIK NEWLINE. LUDWIK NEWLINE poinformuje klienta o nowym terminie wy-konania umowy i terminie odbioru towarów. W przypadku wyboru przez klienta płatności w sposób określony w art. 11.3.3. I niedokonania płatności zgodnie z postanowieniami tego artykułu LUDWIK NEWLINE jest uprawniony do odmowy wydania towaru do czasu uiszczenia całości ceny i może przechować towar za zwrotem przez klienta kosztów jego magazynowania w wysokości 1 (słownie jeden)% wartości towaru, za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania. W takim przypadku koszty ponownego transportu towaru z magazynu LUDWIK NEWLINE znajdującego się w Rogoźnie wielkopolskim, wynoszą-ce 3,00 pln (słownie: trzy złote) za kilometr ponosi klient.

11.5. LUDWIK NEWLINE wystawi dokument księgowy w postaci faktury vat faktury imiennej lub paragonu, zgodnie z żądaniem klienta.

11.6. W przypadku opóźnienia klienta w wykonaniu płatności stosownie do art. 11.3., Odpowiednie zastosowanie znajduje art. 4.5.

11.7. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do LUDWIK NEWLINE. Przeniesienie wierzytelności przysługującej klientowi w stosunku do LUDWIK NEWLINE na inne podmioty możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą LUDWIK NEWLINE udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

12. Zastrzeżenie i przeniesienie własności

12.1. Dostarczone klientowi towary pozostają własnością LUDWIK NEWLINE do chwili zaspokojenia przez klienta wszelkich roszczeń LUDWIK NEWLINE związanych z zawartą umową. Towary te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.

12.2. Własność towarów przechodzi na klienta po zaspokojeniu wszelkich roszczeń LUDWIK NEWLINE wynikających z zapłaty ceny lub pozostających w związku z umową, w tym w szczególności podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez klienta. W wypadku, gdy klient posiada inne zaległości w stosunku do LUDWIK NEWLINE, towary pozostają własnością LUDWIK NEWLINE do czasu zapłaty wszystkich tych należności.

12.3. W okresie do czasu przejścia własności towaru na rzecz klienta, klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem i dołożenia najwyższej staranności celem zapobieżenia jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub stracie, a także innym sytuacjom faktycznym lub prawnym mogącym mieć wpływ na obniżenie wartości towaru, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem LUDWIK NEWLINE.

13. Rozwiązanie umowy

13.1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas określony

13.2. LUDWIK NEWLINE ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
13.2.1. W sytuacji niewykonania lub naruszenia przez klienta jakiegokolwiek obowiązku, o którym mowa w art. 4.4., 4.5. Powyżej;
13.2.2. W sytuacji opóźnienia w zapłacie ceny przez klienta.


13.3. LUDWIK NEWLINE może odstąpić od umowy w sytuacji opóźnienia w zapłacie ceny przez klienta w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wskazanym jako data zapłaty.

13.4. Klient ma prawo rozwiązać umowę wyłącznie z ważnych powodów i wyłącznie w terminie do dnia rozpoczęcia realizacji usług wskazanych w art. 4.1. Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest do zapłaty LUDWIK NEWLINE części wy-nagrodzenia za dotychczas wykonane w ramach umowy czynności, wynikające z technologii produkcji mebli i ich jednostkowej produkcji na indywidulane zlecenie w następujący sposób:
13.4.1. W przypadku rozwiązania umowy w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jej podpisania włączenie mniej niż 15% (słownie: piętnaście)% ceny ustalonej w umowie;
13.4.2. W przypadku rozwiązania w terminie późniejszym niż wskazany w art. 13.4.1 Powyżej - nie mniej niż 45% (słownie: czterdzieści pięć)% ceny ustalonej w umowie.

14. Postanowienia ogólne

14.1. LUDWIK NEWLINE ma prawo zmiany OWH w każdym czasie. OWH w nowym brzmieniu będzie miało zastosowanie do nowych umów zawieranych przez LUDWIK NEWLINE.

14.2. Opisowe nagłówki artykułów do OWH zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację OWH. Wszelkie odniesienia w OWH do, „artykułu” odnoszą się do odpowiednich artykułów OWH, chyba że coś innego zostało wskazane.

14.3. Strony zobowiązują się do podjęcia prób polubownego rozstrzygnięcia sporu, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania sądowego. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWH lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla LUDWIK NEWLINE

14.4. Do umowy stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści OWH. OWH stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy LUDWIK NEWLINE i klientem. Po-przez złożenie przez klienta zamówienia, klient wyraża zgodę na włączenie OWH do umowy. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień OWH jest lub okaże się całkowicie lub częściowo nieważny lub bezskuteczny nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWH jako całości.

14.5. W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami, postanowienia OWH nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw, których nie można uchylić w drodze umowy zawieranej pomiędzy stronami.

14.6. Klient będący konsumentem, lub w ustawowym zakresie - osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą umowę nieposiadającą zawodowego charakteru o której mowa w art. 3855 KPC

14.7. W stosunku do Klientów będących konsumentami, lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi umowę nieposiadającą zawodowego charakteru.